Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w
Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr
REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail, rodo@salus-controls.pl, tel. kontaktowy: +48 32 700 74
53,
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy na udział w WEBINARZE oraz podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, tj.:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

  • marketingu bezpośredniego w tym, w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w
    celu wysyłania informacji handlowych
    c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowy ch
    przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawcy poczty e-mail administratora oraz hostingodawcy stron
    internetowych administratora (w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie Pana/Pani danych na stronach internetowych
    administratora) oraz kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak
    również podmioty udostępniające oprogramowanie online umożliwiające wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty email oraz wiadomości SMS,
    d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora:
    • w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy na – do przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i
    rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie
    wynikające z powyższej umowy handlowej zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
    • w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
    realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego, do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec
    przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu
    • w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu wycofania
    przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
    e) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich
    sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych
    osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),
    f) w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje
    Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu i/lub
    ewidencjonowania pracy przedstawicieli administratora, oraz optymalizacji działalności finansowej prowadzonej przez administratora
    g) przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bez wpływu na
    zgodność z prawem informacji handlowych jakie zostały do Pana/Pani wysłane na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    h) w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do
    cofnięcia każdej ze zgód, w tym również zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w dowolnym momencie bez wpływu na
    zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    i) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.